Про затвердження Порядку та критеріїв залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 15.06.2012 № 891/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 червня 2012 р. за № 987/21299 Про затвердження Порядку та критеріїв залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок та критерії залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги, що додається. 2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) довести цей наказ до відома головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі. 3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, відповідних місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування та забезпечити надання відповідної консультаційно-методичної допомоги. 4. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А.В.) забезпечити надання відповідної консультаційно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І. 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Міністр О. Лавринович --- ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 15.06.2012 № 891/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 червня 2012 р. за № 987/21299 ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги І. Загальні положення 1.1. Цей Порядок визначає механізм та критерії залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги. 1.2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення: конкурсна документація - комплект документів, який надсилається або надається організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій; конкурсна пропозиція - комплект документів, який готується учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подається організаторові конкурсу; організатор конкурсу - орган місцевого самоврядування; учасник конкурсу - юридична особа приватного права, що подала заявку про участь у конкурсі. 1.3. Залучення юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці здійснюється за результатами конкурсу проектів (програм) надання безоплатної первинної правової допомоги органом місцевого самоврядування на підставі укладеного договору. 1.4. Участь у конкурсі можуть брати юридичні особи приватного права, які відповідно до свого статуту мають право надавати правову допомогу. II. Організація підготовки та оголошення конкурсу 2.1. Для проведення конкурсу його організатор готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію: 2.1.1 найменування та місцезнаходження організатора конкурсу; 2.1.2 назву проекту (програми); 2.1.3 перелік послуг безоплатної первинної правової допомоги, надання яких охоплюватиметься проектом (програмою), а також їх обсяг, територію та строки надання, кількість суб’єктів права на безоплатну первинну правову допомогу, вимоги до розташування точок доступу до послуг безоплатної первинної правової допомоги та режиму їх роботи; 2.1.4 вимоги щодо якості надання правових послуг; 2.1.5 кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, а саме щодо наявності: штатних працівників та/або експертів відповідної кваліфікації, які можуть надавати первинну правову допомогу; досвіду надання послуг у сфері правової допомоги; матеріально-технічної бази; фінансової спроможності (річного обороту); 2.1.6 вимоги до змісту, оформлення та порядку подання конкурсних пропозицій; 2.1.7 перелік документів, які подаються учасниками конкурсу для підтвердження їх відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам, зокрема: оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; оригінал довідки про відсутність учасника конкурсу в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, зі строком видачі не більше місячної давнини відносно дати розкриття конкурсних пропозицій; копія статуту (положення) юридичної особи, завірена в установленому порядку; 2.1.8 порядок та строк подання заявки про участь у конкурсі; 2.1.9 порядок та строк подання конкурсних пропозицій; 2.1.10 прізвище, ім’я, по батькові особи (осіб), які здійснюватимуть зв'язок з учасниками конкурсу, їх номери телефонів та адреси електронної пошти; 2.1.11 можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї; 2.1.12 місце, дата та час розгляду конкурсних пропозицій; 2.1.13 критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій; 2.1.14 очікувана вартість проекту та/або загальний бюджет, доступний для його реалізації. 2.2. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті організатора конкурсу не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати його проведення. Оголошення обов’язково повинно містити інформацію, зазначену у підпунктах 2.1.1-2.1.3, 2.1.8-2.1.12 пункту 2.1 цього розділу. В оголошенні також зазначаються умови та порядок звернення претендентів для отримання конкурсної документації. 2.3. Конкурсна документація надсилається поштою або надається особисто учаснику конкурсу протягом трьох робочих днів з дня отримання від учасника конкурсу заявки про участь у конкурсі. 2.4. Учасник конкурсу не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій може письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний протягом трьох робочих днів надіслати учаснику письмову відповідь. 2.5. Організатор конкурсу не пізніше ніж за 14 календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій може внести зміни до конкурсної документації, про що повинен повідомити протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація. 2.6. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів. 2.7. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою роз’яснення змісту конкурсної документації ведеться протокол, копія якого надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам. ІІІ. Подання конкурсних пропозицій 3.1. Конкурсна пропозиція разом з документами, що передбачені конкурсною документацією, подається уповноваженою особою учасника конкурсу у запечатаному конверті особисто або надсилається поштою організатору конкурсу у порядку та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу. На конверті зазначаються найменування та місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, а також назва проекту (програми), для реалізації якого (якої) подається пропозиція. 3.2. Конкурсні пропозиції реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу організатор конкурсу підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням реєстраційного номера, дати та часу. 3.3. Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу. 3.4. Організатор конкурсу може прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про таке рішення, а також про зміну місця, дати та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація. 3.5. Учасники конкурсу можуть відкликати свою конкурсну пропозицію або внести до неї зміни чи додати необхідні документи до закінчення строку подання конкурсної пропозиції. IV. Проведення конкурсу 4.1. Конкурс проводиться за принципами: прозорості; рівноправ’я учасників конкурсу та їх добросовісної конкуренції; ефективності (обрання найкращої пропозиції за найменшу ціну); неупередженого оцінювання конкурсних пропозицій; запобігання конфлікту інтересів та уникнення корупційних ризиків. 4.2. Конкурсні пропозиції розглядаються комісією, яка утворюється організатором конкурсу у складі не менше семи осіб. До складу комісії включаються представники організатора конкурсу, відповідного Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, органу (установи) з надання безоплатної правової допомоги та представники громадських організацій у відповідній сфері (за їх згодою). Члени комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Склад конкурсної комісії затверджує організатор конкурсу. Головою та секретарем конкурсної комісії призначаються представники організатора конкурсу. Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу. 4.3. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться на наступний день після дня закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією та оголошенням про проведення конкурсу. Під час розкриття конвертів та розгляду конкурсних пропозицій можуть бути присутні учасники конкурсу. 4.4. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями секретар комісії виголошує інформацію про найменування та місцезнаходження учасника конкурсу, перелік документів, що містяться в конкурсній пропозиції, та перевіряє правильність оформлення конкурсної пропозиції. 4.5. Під час розгляду конкурсних пропозицій комісія може звернутися до учасників конкурсу, які присутні на засіданні, за роз’ясненням щодо їх змісту. 4.6. Конкурсна пропозиція відхиляється у разі: відсутності документів (документа), що передбачені(ий) конкурсною документацією; невідповідності учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією; невідповідності конкурсної пропозиції конкурсній документації; наявності інформації про ліквідацію учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство; встановлення факту подання учасником конкурсу завідомо недостовірної інформації. 4.7. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі: неподання конкурсних пропозицій або подання конкурсних пропозицій менше ніж двома учасниками конкурсу; відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.6 цього розділу. 4.8. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, організатор конкурсу письмово повідомляє про це протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення всіх учасників конкурсу, які не були присутні під час засідання конкурсної комісії. Оголошення нового конкурсу здійснюється відповідно до цього Порядку у десятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся. V. Критерії оцінювання конкурсних пропозицій, визначення переможця конкурсу та укладення з ним договору 5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені відповідно до пункту 4.5 розділу IV цього Порядку, оцінюються за такими критеріями, які мають різну питому вагу (значущість) при оцінюванні, що враховується за допомогою коефіцієнтів: досвід роботи та кваліфікація працівників, що надаватимуть правові послуги, - 25% (коефіцієнт 0,25); досвід роботи учасника конкурсу у сфері надання правової допомоги, ділова репутація - 25% (коефіцієнт 0,25); строки надання правових послуг - 20% (коефіцієнт 0,2); вартість послуг з надання правової допомоги - 15% (коефіцієнт 0,15); рівень матеріально-технічного забезпечення учасника конкурсу - 10% (коефіцієнт 0,1); фінансова спроможність учасника конкурсу - 5% (коефіцієнт 0,05). 5.2. Оцінка конкурсної пропозиції на відповідність кожному з критеріїв здійснюється за 10-бальною шкалою: від 1 (повна невідповідність вимогам критерію) до 10 (повна відповідність вимогам критерію) балів за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку. 5.3. Результат оцінки кожної конкурсної пропозиції узагальнюється за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку таким чином: обчислюється середній бал за кожним критерієм (Ai). Для цього підраховується сума балів за кожним з критеріїв та ділиться на кількість членів комісії, що взяли участь в оцінюванні; для кожного критерію визначається середній бал з урахуванням коефіцієнта питомої ваги критерію (Ai Ki). Для цього відповідний середній бал (Ai) множиться на відповідний коефіцієнт питомої ваги критерію Ki; обчислюється підсумкова оцінка проектної пропозиції (∑ Ai Ki). Для цього всі середні бали Ai Ki додаються. 5.4. Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється кожним членом конкурсної комісії за бальною системою на підставі критеріїв, наведених у пункті 5.1 цього розділу. 5.5. Результати оцінювання кожної конкурсної пропозиції підписуються головою комісії, секретарем комісії та усіма її членами, які присутні на засіданні. 5.6. Переможцем конкурсу визнається той учасник, який отримав найвищу підсумкову оцінку (∑ Ai Ki), але не нижчу ніж 7 балів. Якщо кілька учасників конкурсу отримали однакову найвищу підсумкову оцінку конкурсної пропозиції, переможцем конкурсу визнається учасник, який отримав вищий бал Ai Ki за критеріями з вищим коефіцієнтом питомої ваги. 5.7. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, у якому зазначаються: присутні під час розкриття конкурсної пропозиції; результати оцінювання кожної конкурсної пропозиції; обґрунтування визначення переможця конкурсу; переможець конкурсу. Протокол підписується всіма членами комісії, присутніми на її засіданні. 5.8. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу письмово протягом трьох робочих днів з дня підписання протоколу. Результати конкурсу оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації та розміщуються на офіційному веб-сайті організатора конкурсу. 5.9. З учасником, який переміг у конкурсі протягом 10 календарних днів, укладається договір про надання на постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. VI. Порядок оскарження результатів конкурсу Результати конкурсу можуть бути оскаржені до суду в установленому законодавством порядку. В. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги А. Вишневський --- Додаток 1 до Порядку та критеріїв залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги ОЦІНКА конкурсної пропозиції №______ Член комісії _________________________________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові) Скачать наказ Про поряд зал авокат
Оставить отзыв:
Имя
E-mail
Ваш комментарий:
Цифровой код защитный код
Код с картинки выше:
 
PhilipfloLo написал(a):
ome people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.
JefferyInill написал(a):
Stress can have an unbelievable impact on health. It can come from a variety of sources and have a diversity of manifestations. The tips that are outlined below will aid in the identification of the factors that cause stress and in the steps that we can take to reduce its impacts or eliminate them entirely.

viagra naturel femme et homme
Chrisjah написал(a):
Первая биржа автосервисных услуг хочет предложить новым пользователям скидки на услуги по ремонту автомобиля до 50%. покраска автомобиля. На нашем сайте любой желающий владелец авто сможет заказать дешёвые запасные части для своего автомобиля, а также найти исполнителя для его ремонта и техобслуживание.

Автомеханикам, которые хотят найти интересные и дорогие заказы на работу наш портал позволит быстро найти заказ и заказчиков для дальнейшей работы. ремонт педали. Заказчики автоуслуг или ТО автомобилей смогут в любой момент подать заявку на качественный ремонт с перечислением всех условий и требований к выполнению заказа.

У нас на сайте найти авторемонтника очень просто, имеется возможность обговорить все нюансы онлайн с помощью нашего форума. ремонт коробок передач рено. От
Chrisjah написал(a):
Первая биржа авторемонтных услуг предлагает новым заказчикам скидки на услуги по ремонту автомашины до 50%. автосервис форд. У нас на ресурсе каждый зарегистрированный владелец авто сможет приобрести необходимые запасные части для своего автомобиля, а также найти исполнителя для его ремонта и техобслуживание.

Исполнителям, которые ищут интересные и дорогие заказы на выполнение услуг по ремонту авто наш сайт даёт возможность в короткое время найти работу и заказчиков для дальнейшей ремонтной деятельности. замена задних тормозных форд фокус 1. Заказчики автоуслуг или ТО автомобилей смогут в любой момент опубликовать заявку на необходимый ремонт с описанием всех условий и требований к исполнению заказа.

На нашем вебсайте найти автомастера очень легко, имеется возможность обговорить все детали онлайн
Chrisjah написал(a):
Наша биржа автосервисных услуг хочет предложить новым пользователям скидки на услуги по ремонту авто до 50%. ремонт коробок dsg. На нашем ресурсе каждый желающий владелец авто сможет купить необходимые запасные части для своего авто, а также отыскать автомастера для его ремонта и обслуживания.

Автомастерам, которые ищут интересные и дорогие заказы на выполнение услуг по ремонту авто наш вебсайт даёт возможность быстро найти работу и клиентов для дальнейшей ремонтной деятельности. диагностика двигателя. Заказчики автоуслуг или обслуживанию автомобилей имеют возможность в любой момент подать заявку на нужный ремонт с перечислением всех условий и требований к исполнению заказа.

У нас на сайте найти авторемонтника очень просто, есть возможность обсудить все детали онлайн с помощью нашего форума.
Amberly написал(a):
Intishgs like this liven things up around here.
JamesMig написал(a):
If your partner complains that you snore during your sleep, or if you wake up in the morning feeling tired and grouchy, you may have a common sleep disorder called sleep apnea. This means that at night, your airway is blocked and you stop breathing during your sleep. If you have this condition, you need to find treatment right away to avoid further problems.

Skip sleeping pills if you are prone to bouts of sleep apnea. You may feel you need them to get to sleep, but they have a similar effect as alcohol on the body. They also have additional side effects besides the obvious ones. Stay away if you want to lessen your sleep apnea symptoms.

If you have sleep apnea, yet you drink alcohol and smoke cigarettes, quitting could alleviate your symptoms. Both smoking and drinking promote relaxation of the airways causing sleep apnea and excessive snoring. If you avoid these things, it may help your sleep apnea.

If you have sleep apnea and cannot break the habit of sleeping on your
LarryGaups написал(a):
Sleep apnea is a common sleep disorder than can affect as many as five percent as adults, but often goes unrecognized. If you suffer from this condition, you will stop breathing for up to a minute while you sleep. This can cause snoring, fatigue, and other problems. Fortunately, there are effective treatments to help you find relief.

To help with your sleep apnea, you need to consult with your doctor about the best CPAP machine to use. Take into consideration both the noise and size of the CPAP machine. Some machines are smaller than a bread box and can be whisper quiet. Your doctor should be able to point you in the right direction of a capable machine.

If you are over weight, going on a diet can reduce your sleep apnea, or in rare cases, eliminate it completely. Maintaining a healthy weight can help you breathe easier, so losing weight and maintaining a healthy weight when you have trouble breathing is an obvious step in treating your sleep apnea.

On easy way to help l
TimothyRer написал(a):
Sleep apnea is a very difficult thing to live with, both for the sufferer and for people living and sleep with him or her. If you fit into either of these categories, then you know just how frustrating it can be. Read through the tips found in this article to learn the best way to survive this problem!

Skip sleeping pills if you are prone to bouts of sleep apnea. You may feel you need them to get to sleep, but they have a similar effect as alcohol on the body. They also have additional side effects besides the obvious ones. Stay away if you want to lessen your sleep apnea symptoms.

If you have sleep apnea, be sure to ask your doctor every five years if you should have a follow-up sleep study. As your weight and health change, your CPAP pressure may need to be adjusted. The most accurate way to reassess your needs is to have another sleep study with CPAP so the appropriate pressure can be determined.

If you have tried a number of less drastic sleep apnea treatment options
DavidRab написал(a):
Все без исключения вещи, созданные человеком, с ходом лет теряют былой лоск и блеск, относится это неумолимое правило и к сантехнике! Если вы поняли, что ваша большая ванна смотрится так, словно в ней мылась еще Клеопатра, то настало время заглянуть на наш сайт и почитать, что есть эмалировка ванны .

С помощью современных инструментов и материалов вы всегда можете вернуть своей старой ванной ее изначальный вид за несколько минут! И лучше всего с этой работой справятся наши ребята.

Вам не надо будет разносить половину ванной комнаты в квартире и выбрасывать на улицу тяжелого чугунного монстра, которого вы купили себе еще двадцать лет назад.

Не стоит бояться, заходите к нам!
ArymxurTew написал(a):
Gtczxvdg http://fxfskrddfbxdf.com
here: Gtczxvdg http://fxfskrddfbxdf.com
best Gtczxvdg http://fxfskrddfbxdf.com
Maefegvtjy
dfsdgbcdsHLBHFDasufksdfjln
Ozxcjkl Maefegvtjy dfdfdfdsdgd
FGxczDHXfgvdhjhjhjhsdadddfxgbnbm
ArymxurTew написал(a):
Gtczxvdg http://fxfskrddfbxdf.com
here: Gtczxvdg http://fxfskrddfbxdf.com
best Gtczxvdg http://fxfskrddfbxdf.com
Maefegvtjy
dfsdgbcdsHLBHFDasufksdfjln
Ozxcjkl Maefegvtjy dfdfdfdsdgd
FGxczDHXfgvdhjhjhjhsdadddfxgbnbm
ArymxurTew написал(a):
Gtczxvdg http://fxfskrddfbxdf.com
here: Gtczxvdg http://fxfskrddfbxdf.com
best Gtczxvdg http://fxfskrddfbxdf.com
Maefegvtjy
dfsdgbcdsHLBHFDasufksdfjln
Ozxcjkl Maefegvtjy dfdfdfdsdgd
FGxczDHXfgvdhjhjhjhsdadddfxgbnbm
ArymxurTew написал(a):
Gtczxvdg http://fxfskrddfbxdf.com
here: Gtczxvdg http://fxfskrddfbxdf.com
best Gtczxvdg http://fxfskrddfbxdf.com
Maefegvtjy
dfsdgbcdsHLBHFDasufksdfjln
Ozxcjkl Maefegvtjy dfdfdfdsdgd
FGxczDHXfgvdhjhjhjhsdadddfxgbnbm
RobertSit написал(a):
The best fitness tip for building up your arms is to work opposite muscles in opposite sets of each other. The best example would be to work the triceps and then the biceps. Each has the opportunity to rest while the other is being worked. This minimizes your time and maximizes your workout.

https://www.acheterviagrafr24.com/
ООГ "Усвідомлений вибір народу"
Всі права захищені © 2012
тел.: 066-580-68-81
Суми, Покровська площа, 13